Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Poza taksą notarialną notariusz pobiera dodatkowe podatki i opłaty, przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa
  • opłata za wpis do rejestru (np. do Rejestru Spadkowego) lub za wyszukiwanie w rejestrach

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Wszystkie opłaty uiszczane są gotówką przy dokonywaniu czynności notarialnych. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość uiszczenia tych kwot przelewem na wskazany rachunek bankowy, przed dokonaniem czynności notarialnej.

 

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

W przypadku gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Dotyczy to również osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia notariusza.

Rachunek bankowy (bieżący): 70 1240 6074 1111 0000 4995 9901 (do wpłaty należności za planowaną czynność notarialną)

Rachunek bankowy (depozytowy): 55 1240 6074 1111 0010 6786 5076 (do wpłaty pieniędzy przyjmowanych na przechowanie przez notariusza – depozyt notarialny)

W przypadku niestawiennictwa na akt notarialny z dowolnych przyczyn, notariusz ma prawo pobrać od za dotychczas wykonaną pracę – sporządzenie projektu aktu notarialnego -wynagrodzenie w wysokości 1/4 maksymalnej taksy notarialnej, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.