Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1) Akty notarialne:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa zamiany,
 • umowa dożywocia,
 • umowa o dział spadku
 • umowa zniesienia współwłasności
 • umowa spółki prawa handlowego,
 • ustanowienie służebności,
 • ustanowienie hipoteki,
 • inne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

3) Poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu.

4) Spisuje protokoły między innymi:

 • zgromadzeń spółek prawa handlowego,
 • z zawartości stron internetowych,
 • z przyjęcia lub odrzucenia spadku,

5) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

6) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

7) sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

8) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów prawa.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest zobowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie przewidzianych prawem dokumentów.

Czynności dokonywane są w języku polskim. W przypadku nieznajomości języka polskiego przez osobę stawającą do aktu, konieczne jest przywołanie tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.