Mediacje

Co to jest mediacja ?

Mediacja to metoda poufnego, dobrowolnego, ugodowego rozwiązywania konfliktów przez same strony, przy pomocy bezstronnego mediatora, który pomaga stronom w osiągnięciu kompromisu.

Mediacja może być prowadzona na mocy skierowania stron postępowania sądowego do mediacji przez sąd (mediacja ze skierowania sądowego) jak również na podstawie umowy o mediację

Więcej informacji o mediacji znajdziecie Państwo na stronie http://mediacja.gov.pl

 

Nasze mediacje

Prowadzimy mediacje we wszelkich sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Są to między innymi:

  1. mediacje w sprawach o rozwód - mające na celu szybkie przeprowadzenie sprawy w sądzie oraz określenie wzajemnych relacji po ustaniu małżeństwa (alimenty, podział majątku, opieka nad dziećmi itp.)
  2. mediacje w sprawach o alimenty - mające na celu określenia sposobu  wykonywania obowiązku alimentacyjnego w rodzinie a także pomiędzy byłymi małżonkami
  3. mediacje w sporach związanych ze współwłasnością nieruchomości -  mające na celu określenie podziału nieruchomości do korzystania; rozliczenia pożytków i  nakładów, sposobu wyjścia ze współwłasności nieruchomości; „przejęcia” kredytu bankowego itp.
  4. mediacje w sprawach o podział majątku wspólnego – podział majątku po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej,  rozliczanie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie; 
  5. mediacje w sprawach o związanych z dziedziczeniem spadków - w sprawach o  dział spadku,  zachowek, o wykonanie zapisów, spłatę długów spadkowych, egzekucję należności wchodzących w skład spadku
  6. mediacje w sprawach o przeniesienie własności nieruchomości -  w sprawach o wykonanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich oraz innych umów zobowiązujących
  7. mediacje w sprawach korzystania z cudzej własności - ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, wynagrodzenie  za bezumowne korzystanie
  8. mediacje w sprawach gospodarczych – wszelkie spory wynikające z umów i innych zdarzeń prawnych pomiędzy przedsiębiorcami

 Naszą działalność w zakresie mediacji prowadzimy w ramach Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP, którego zasady działania znajdą Państwo na stronie http://www.rejent.com.pl/2711

 

Dlaczego warto mediować?

  1. mediacja jest tańsza niż proces sądowy - brak kosztów opinii biegłych, w razie zawarcia w mediacji ugody sąd zwraca 75% opłaty sądowej
  2. mediacja jest szybsza niż proces sądowy - strony same decydują o tym jak często chcą się spotykać
  3. mediacja to wygoda i komfort - strony decydują o czasie, miejscu i sposobie prowadzenia rozmów (sąd wyznacza posiedzenia, strony zeznają „pod przysięgą”)
  4. mediacja to wolność wyboru – strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu (orzeczenie sądu może nie satysfakcjonować nikogo)
  5. mediacja daje możliwość kompleksowego załatwienia różnych spraw (sąd związany jest granicami pozwu)
  6. mediacja zapewnia poufność (proces sądowy jest jawny)
  7. mediacja może być szansą na „zachowanie twarzy” i pojednanie -  nie ma wygranych i przegranych, jest szansa na utrzymanie relacji
  8. ugoda zawarta przed  mediatorem zatwierdzona przez sąd, po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem egzekucyjnym (można wyegzekwować uzgodniony kompromis)

 

Koszty mediacji

Koszty mediacji ze skierowania sądu określone są rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2016.921 z dnia 2016.06.28).

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Koszty mediacji umownej ustalane są indywidualnie w umowie o mediację.